Momentálně pracujeme na aktualizaci stránek. Děkujeme za pochopení a v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit telefonicky či e-mailem.
Beňo biotech Beňo biotech

Vegetační produkty

Vegetační rohož
 • okamžitá ochrana břehu
 • vysoce funkční protierozní řešení
 • snížení splachů půdy z okolí
 • zajištění mělké vodní zóny
 • výhoda již vzrostlé vegetace
Nahoru

Vegetační rohože

Konstrukce

Nosný materiál pro vlhkomilné rostliny je z kokosových vláken, které jsou obalené kokosovou geotextilií. Tyto rohože mají standardní délku 5 m. Jejich základní šířka je 1 m. Po dohodě je možno zapěstovat i rohože jiných rozměrů.

Rozvoj

Rohože jsou na začátku vegetační periody osazeny rostlinami břehové zóny (20 ks/m2). Poté se po celé vegetační období rozvíjí kořeny, které pokryjí celou spodní plochu rohože (dle specifických růstových charakteristik jednotlivých druhů). Na podzim je již vytvořen hustý kořenový filc.
Volba druhů rostlin závisí na skladbě břehové zóny v dané lokalitě. Standardně máme k dispozici 6 sadebních schémat, která jsou vhodná pro různé místní podmínky (např. slunné oblasti nebo oblasti v polostínu, stojaté nebo tekoucí vody, odlišná doba zatopení atd.).
Oblast pro vegetační rohože by měla být plochá. Kameny, větve a velké rostliny musí být odstraněny. Zhutněná zemina je potřeba nakypřit. V létě je nutné oblast před položením rohože dobře zavlažit. Jelikož rohož působí jako mulčovací vrstva, je zamezeno rychlému odpaření závlahy. Následně může být rohož posypána trochou substrátu. Přídavná zátěž pomocí kamenů je nápomocná, není ale nutná.
Na obrázku je znázorněné standardní řešení. Rohože se položí na srovnaný podklad a připevní se dřevěnými kolíky. Důležité je, aby byl svah pokud možno pozvolný. V následující vegetační periodě se celý porost spojí a proroste. Předsazený kamenný či kokosový válec slouží k útlumu vln pro rychlou stabilizaci břehové zóny rostlinami.
Obrázek znázorňuje nově osazenou vegetační oblast. Kokosovým válcem se vytvoří ohraničení ze strany toku a z druhé strany se rostliny zajistí plotem. Pomocí vegetační rohože se tak vytvoří mělkovodní oblast od – 20 cm do + 10 cm.

Montáž

Vegetační rohože se stáčí do rolí a na obou koncích svazují. Jeden den se u nás naloží a následující ráno jsou připraveny na stavbě. Jestliže jsou aplikovány ještě tentýž den, není zapotřebí rohože zavlažovat. V případě, že rohože musí být po určitou dobu někde skladovány, je třeba zajistit, aby byly na stinném místě a dostatečně zavlažovány. V létě je možné přetáhnout přes rohože geotextilii, v zimě je možné použít fólii.

Období montáže

Při zajištění dostatečného zavlažování vodou mohou být vegetační rohože pokládány během celého roku. Mimo vegetační období musí být kladen důraz na pevné připevnění rohoží kolíky. Během vegetačního období vyrostou vlhkomilné rostliny během čtyř týdnů.
Rozvoj rohoží během dvou měsíců
Okamžitě po aplikaci vznikne hustý vegetační porost.

Zajištění kvality

Samozřejmě je možné specifické osázení vegetačních rohoží. Důležité je, aby malé rostlinky byly dle druhu osazeny v počtu minimálně 20 ks/m2. Správně rozrostlé rohože mají mít celé jedno vegetační období na plošné prokořenění a vytvoření nových rostlinných výběžků.


Nahoru

Vegetační válce

 • stabilizace strmých břehů
 • účinné protierozní řešení
 • zvýšení biodiverzity v dané lokalitě
 • výhoda okamžité vzrostlé vegetace
 • snadná manipulace a tvarová přizpůsobitelnost
Kokosová vlákna jsou pod vysokým tlakem napěchována do síťového obalu. Síťový obal je dle volby z PE nebo kokosové příze. Kokosové válce se vyrábějí o průměrech 20, 30, 40 cm ve standardní délce 3 m. Jiné rozměry jsou však také možné. Hmotnost kolísá dle vlhkosti vláken a dosahuje:cca. 5 kg/m při průměru 20 cm, cca. 9 kg/m při průměru 30 cm, cca. 17kg/m při průměru 40 cm
Kokosové válce ještě nezapěstované vlhkomilnými rostlinami mohou být následně ozeleněny jednotlivými rostlinami až po aplikaci na místě určení.
Vegetační válce jsou zapěstované kokosové válce viz výše. Hmotnost těchto válců ve vlhkém stavu dosahuje: cca. 10 kg/m při průměru 20 cm cca. 20 kg/m při průměru 30 cm
Tyto vegetační válce jsou předem osázeny 8 až 10 rostlinami na běžný metr. Běžně používáme 3 – 6 různých druhů rostlin na 1 vegetační válec. Tyto rostliny dostatečně prokoření během jedné vegetační periody.
Na rybnících a jezerech slouží vegetační válce např. jako alternativa k ohrazení břehů prkny nebo kameny.
Vegetační válce jsou masivním stavebním tělesem, které nabízí stabilní a dlouhodobou ochranu břehu.
V příkladě nákresu se jedná o užití vegetačních válců coby podpěry a filtru pro vytvořenou mělkovodní zónu.Osazení vegetačními válci má dvě funkce:
1. Kořenový systém rostlin podporuje dlouhodobou stabilizaci břehu a tím ho chrání před vodní erozí.
2. Kontaktní zóna voda-břeh je z hlediska ekologie díky těmto produktům různorodě strukturována a snadno překonatelná pro organismy.

Možnosti zajištění svahů kombinovanými metodami:

Na následujících obrazcích jsou některé možnosti znázorněny.

Dodávka a skladování

Kokosové válce je třeba při delších dobách skladování ve venkovních prostorách přikrýt, protože jinak nasáknou dešťovou vodu a manipulace s nimi se pak stává obtížnější. Vegetační válce mají být pokud možno co nejrychleji aplikovány. Při delší době skladování by měly ležet jednotlivé válce těsně vedle sebe, aby byly chráněny před vyschnutím a při vícedenním skladování musí být zality nebo přímo položeny do vody. Mimo vegetační období však není zapotřebí provádět žádná zvláštní opatření.
detail vegetačního válce

Stabilizace a montáž

Horní hrana válce by měla v běžném případě ležet cca. 5 – 10 cm nad (teoretickou) vodní hladinou. Válce se stabilizují dřevěnými kolíky o délce min. 100 cm ze strany vodoteče. Ze svahové strany postačuje ke stabilizaci zemní tlak sám o sobě. Vzdálenost mezi kolíky by měla být 75 – 100 cm. Při použití hladkých kolíků je možnost síťový obal lehce nadzvednout a kolík zasunout mezi síťový obal a stlačená kokosová vlákna. Poté se síťový obal připevní na kolík pomocí skoby.

Období montáže

Kokosové i vegetační válce je možné aplikovat během celého roku. Vegetační válce jsou při prodeji již zcela prokořeněné a proto je pokládka možná i při nízkých vodních stavech (např. v srpnu nebo září). Pokud jsou kořeny na spodní části válce ponořeny pod vodou nemůže dojít k vysušení rostlin.

Ochrana proti erozi na vodních tocích


Zkušenosti ukazují, že je téměř nemožné stanovit přesná obecně platná kritéria ( mezní hodnoty ) pro jednotlivá stavební a ochranná opatření. O vhodných možnostech použití musí být vždy rozhodnuto vzhledem ke konkrétnímu případu. Významným kritériem v inženýrské biologii je měřítko rozvinutí rostliny a tím její schopnost ochrany dané lokality. To znamená, že musí být v neposlední řadě posuzovány světelné faktory, doba zatopení atd.

Zajištění kvality


U těchto metod šetrných k přírodě velmi záleží na tom, zda se vegetace v oblasti břehových zón uchytí. Zmíněné formy přispívají k dlouhodobé stabilizaci břehu právě rychlým zapojením svých kořenových systémů.
V lokalitách se zvýšeným resp. středním zatížením se nemohou rostliny uchytit samy od sebe. To znamená, že pro tuto fázi potřebují dočasnou pomoc růstu - např. tkaniny, rohože, kokosové válce. Nebo lze na tato místa aplikovat již hotová společenstva rostlin zapěstovaná v kokosových výrobcích.Zaručená kvalita vegetačních forem výrobků spočívá v dostatečném počtu zapěstovaných rostlin a v jejich pevném prokořenění.


Nahoru

Vegetační plovoucí prvky

plovoucí prvky
 • estetický prvek na vodní hladině
 • podpůrná složka pro samočistící procesy vody
 • útočiště pro ptactvo a další živočichy
 • přirozené zakrytí nevzhledných ploch
 • rychlé a efektní řešení

Životní prostor nad vodou

Vlhkomilné rostliny jsou významnými elementy pro samočištění vod jelikož disponují vysokou biologickou aktivitou a produktivitou, která je srovnatelná s biofiltry.Velmi strmé svahy či vysoká kolísavost vodní hladiny často způsobuje, že na vodních plochách nejsou žádné vegetační zóny.Tyto chybějící elementy lze doplnit právě pomocí vegetačních plovoucích prvků, které okamžitě osídlí ptactvo, hmyz či obojživelníci.


Životní prostor pod vodou = Ideální potravní řetězec

 • Fytoplankton
 • Herbivorní zooplankton
 • Karnivorní zooplankton
 • Pelagické nedravé ryby
 • Pelagické dravé ryby

Ukázky použití

Jestliže je zřízení mělkovodní zóny buď příliš náročné nebo příliš drahé, nabízí se jednoduché a efektivní řešení - využití vegetačních plovoucích pásů.

Vegetační ohraničení technických stavebních prvků

Opticky strohý a studený dojem technického zařízení může být pomocí těchto vegetačních úprav značně vylepšen. Zároveň dochází k přirozeným samočistícím procesům vody (zde norná stěna).Ochrana ryb

Ryby mohou nalézt pod vegetačními ostrovy místo, na kterém se mohou schovat a kde jsou vystaveny velice nízkému stresu (což je důležité především při příjmu potravy).

Tlumení vln díky vegetačním ostrovům

Vegetační ostrovy slouží jako ideální prostředek na tlumení vln.Chrání břehovou linii a zlepšují podmínky pro výsadbu rostlin.Nosným prvkem vegetačních ostrovů jsou plně rozrostlé vegetační rohože, které okamžitě vytvoří hustý rostlinný porost.Během dvou týdnů rostliny prokoření plující modulový podklad a rozrůstají se dále. V městských aglomeracích dodávají plovoucí prvky estetickou stránku velkým vodním plochám. Minimální velikost ostrovů by měla být cca. 20 m2.
Na fotografiích je dobře vidět mohutné rozvinutí kořenových systémů.

Ochrana vegetačních ostrovních prvků proti ptactvu

Vodní ptactvo může poškodit vegetaci okousáním nebo pošlapáním. Aby se tomu zabránilo, je možné natáhnout horizontálně přes vegetaci ocelovou síť cca. 10 cm nad rostlinami. Za určitých okolností postačuje k ochraně před vodním ptactvem nízké postranní ohraničení.
Nahoru

Zemní rákosový filtr, KČOV

 • přirozené čištění odpadních vod
 • jednoduchost řešení
 • estetický prvek v technickém řešení
 • vysoká ekologická hodnota
Duben
Výsadba rákosových rostlin
Červen
Vyvíjejí se první výběžky, ale zatím jen ojediněle.
Plošný růst bez znatelných nedostatků.
Srpen
Plocha je zcela pokryta rostlinami.
Meziprostory jsou prorostlé novými stébly.
Září
Rostliny dosahují výšky 120 – 150 cm.
Hustota stébel přesahuje 100 ks/m2.


Nahoru