Momentálně pracujeme na aktualizaci stránek. Děkujeme za pochopení a v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit telefonicky či e-mailem.
Beňo biotech Beňo biotech

Kamenné produkty

KAMENNÉ VÁLCE

Kamenné válce představují stabilizační techniku, která je vhodná pro celou řadu vodohospodářských projektů a je významným prvkem ve vodním stavitelství.Kamenné válce se vyznačují velkou flexibilitou vyztužení a následnou možností ozelenění použitím vegetačních prvků.

Hodí se např. jako vlnolamy na větších klidných vodních tocích nebo k  zajištění abraze tamtéž. (viz. Obr.)Pomocí kamenných válců se dají vytvořit např. rybí přechody. Nebo je lze umístit na dně vodoteče jako prvky pro zmírnění účinků eroze bez nutnosti použití velkých lomový kamenů.
obrázky1

Systém montáže

Kamenné válce mají obal z PE síťoviny (tloušťka příze 5,0 mm, velikost ok 45 mm), který je vyplněn těžkými kameny třídy 0 a 1. (viz. Tabulka) V průběhu zkoušek jsou i síťoviny z jiných materiálů.

Charakteristické údaje kamenných válců

Označení Jmenovitý průměr (cm) Hmotnost (kg/bm) Délka (m)
KaVa30 30 110 2,0
KaVa40 40 140 2,0

Jiné rozměry kamenných válců se dají po domluvě vyrobit na zakázku. Kamenná výplň válců může být provedena z různých druhů kameniva. V tabulce jsou započítány těžké přírodní kameny.
PE obal kamenných válců se vyznačuje vysokou pevností v tahu (28,8 kN/m), je biologicky neutrální a nepodléhá žádným procesům rozkladu.
Díky měkké flexibilní síťovině obalu válců nevzniká žádné nebezpečí zranění pro člověka ani zvěř. Zároveň nabízejí kamenné válce svými dutými prostory mezi jednotlivými kameny ekologicky cenný intersticiální prostor.

Místa použití kamenných válců

obrázky2 Často se kamenné válce používají jako alternativa k otevřeným kamen-ným posypům. Díky monolitickému účinku je při stejné účinnosti zapotřebí menšího množství materiálu. Kamenné válce jsou např. jako dočasné vlnolamy velmi vhodné pro možné následné ozelenění pomocí vegetačních rohoží.Díky svému pevnému PE obalu mohou být kamenné válce i po několika letech vyjmuty a použity na jiném místě.

Flexibilita

Kombinace speciálního obalu a výplně zajišťuje u kamenných válců vysokou odolnost vůči různým sklonům svahu a přizpůsobení se nerovnostem podkladu.

Propustnost vodou

Velké objemy dutých prostor mezi jednotlivými kameny dovolují vodě proudit bez překážek ze svahu do vodoteče. Jestliže se bude dodatečně vestavovat filtrační vrstva, je třeba ji přizpůsobit substrátu svahu.

Tvarová stabilita

Kamenné válce jsou tvarově stabilní a zachovávající si i při velkém hydraulickém zatížení svůj cylindrický tvar. Velká povrchová drsnost vede ke zklidnění proudění. Obal válců je dimenzován tak, aby se jednotlivé kameny nemohly přemístit do koryta ani se propadnout do podkladu.S ohledem na hmotnost kamenů by mělo být při plánování bráno v úvahu, že kamenné válce nemají kruhový průřez, ale jsou lehce elipsovité. Tudíž mají kamenné válce o průměru 30 cm (40 cm) výšku cca. 25-30 cm (35-40 cm).Jednotlivé kamenné válce se dají spojit navzájem či s dalšími plošnými monolitickými elementy.

Stavba

Kamenné válce se ukládají pomocí zvedacích zařízení (kolový nakladač nebo bagr). Standardní rozměry válců dovolují přesné položení jednotlivých kamenných válců. Stabilizace válců pomocí dřevěných kolíků je nutná jen při strmých či hydraulicky velmi zatěžovaných svazích. Často postačuje k zajištění stabilizace vlastní hmotnost kamenných válců. Při montáži je třeba dbát na to, aby se zamezilo podemílání válců - např. užitím filtrační tkaniny. V případě položení kamenných válců do výšky oblasti středního průtoku, je možné následné osazení jednotlivými vlhkomilnými rostlinami či pokrytí vegetační rohoží.

Varianty provedení

Kamenné válce kombinované s vegetačními válci

Použití:Vodní toky se svahy s postupující abrazí.
Montáž: Kamenné válce se aplikují do svahu koryta k zajištění paty svahu. Jako podklad lze použít i např. přídavné filtrační tkaniny. Vegetační rohože následně překryjí kamenné válce na úrovni středního průtoku, čímž díky rychlému prokořenění zpevní svah zapojenín těla válce.
obrázky4 Okamžitá a funkční stabilizace břehu pomocí kamenných válců překrytých vegetačními rohožemi.
obrázky3 Použití:Vodní toky se svahy málo odolnými proti erozi.
Montáž:Kamenné válce se aplikují do svahu koryta k zajištění paty svahu. Jako podklad lze použít i např. přídavné filtrační tkaniny.Vegetační válce pak leží na kamenných válcích a jsou na úrovni středního průtoku, čímž zaručují rychlé prokořenění svahu. Dle četnosti povodní může být svah nad válci buď oset travním semenem nebo ochráněn pokládkou travnatých rohoží.
obrázky4 Fotografie zachycuje použití kamenných válců v kombinaci s válci vegetačními.

Dva kamenné válce položené na sobě

obrázky5 Použití: Vodní toky s vysokými unášecími rychlostmi při středním průtoku.
Montáž:Kamenné válce se aplikují do svahu koryta k zajištění paty svahu.Jako podklad lze použít i např. přídavné filtrační tkaniny.Poté následuje částečné zasypání výmolů a pokládka druhé vrstvy kamenných válců. Horní řada může být v oblasti linie středního průtoku osázena jednotlivými vlhkomilnými rostlinami či překryta vegetační vrstvou.
obrázky6 Zde jsou zachyceny dvě řady kamenných válců položených na sebe.Kamenné válce mohou být následně pokryty zeminou pro snadnější nástup přirozené vegetace.

Kamenné válce jako předsazené vlnolamy

obrázky7 Na velkých klidných vodních hladinách s vysokým vlnovým zatížením díky lodní dopravě či nárazům větru lze kamenné válce s úspěchem použít jako předsazené vlnolamy.Montáž:Kamenné válce se pokládají tak, aby vyčnívaly asi 5 – 10 cm nad úroveň hladiny středního průtoku. Tím dojde k uklidnění vody ze strany břehu. obrázky8 Na břehovou zónu pak lze položit vegetační rohože, které chrání břeh před erozí a podporují rychlý rozvoj porostu.

Kamenné rohože a jejich užití

Kamenné rohože jsou v rámci ochrany břehů dalším stupněm užívání kamenných válců, které jsou v tomto případě pevně spojeny do požadovaných rozměrů.
Kamenné rohože jsou vysoce variabilní a nabízejí při své relativně malé hmotnosti maximální ochranu proti erozi. Ohledně odolávání zatížení tvoří kamenné rohože monolitický stavební prvek, který odpovídá volnému kamennému posypu s 3x větší tloušťkou - tzn. že kamenná rohož o tloušťce 20 cm je co do vlastností srovnatelná s kamenným posypem o tloušťce 60 cm.
obrázky9 Na fotografii jsou zachyceny kamenné rohože o rozměrech 200 x 200 cm.
obrázky10 Skica znázorňuje užití kamenných rohoží o šířce 60 cm doplněných vegetační rohoží.

Přednosti kamenných rohoží.

U kamenných rohoží se může na plnění jednotlivých kamenných válců použít materiál o menších rozměrech (45-120mm), který tvoří lepší podmínky pro přirozenou sedimentaci. Tím je umožněno spontánní následné ozelenění.Také je možné kamenné rohože překrýt vrstvou hlíny a účelově osázet.
Díky monolitickému působení spojených krycích vrstev je touto technikou při stejné účinnosti zapotřebí v průměru jen třetina materiálu v poměru ke kamenným posypům.Tato technicky stabilní ochrana proti erozi s možností ozelenění je struktura, která splňuje požadavky průchodnosti a možnosti migrace organismů.
Šířka kamenných rohoží se může pohybovat od 20 do 200cm (v krocích po 20 cm).

Systém výstavby kamenných rohoží.

Kamenné rohože se skládají z jednotlivých kamenných válců. Ty jsou mezi sebou navzájem pevně spojeny bezuzlíkatou tkanou síťovinou z PP, která je použita i na obal samotných kamenných válců (tloušťka příze 5 mm, velikost ok 45 mm).

Charakteristické údaje kamenných rohoží

Označení Šířka (cm) Hmotnost (kg/m2) Délka (m)
KaR 40 40 120 2,0
KaR 60 60 180 2,0
KaR 80 80 240 2,0
KaR 100 100 300 2,0
KaR 200 200 600 2,0

Jiné rozměry je možné po domluvě vyrobit na zakázku. Výplň kamenných rohoží může být z libovolného kamenného materiálu.
PP obal kamenných rohoží se vyznačuje vysokou pevností v tahu (28,8 kN/m), je biologicky neutrální a nepodléhá žádným procesům rozkladu.
Vzájemné spojení rohoží odpovídá DIN 2078/90. Pevnost v tahu činí 1800 N/mm2, tzn. že porušení je prakticky nemožné.

Oblasti použití kamenných rohoží.

Použití kamenných rohoží se nabízí všude tam, kde tradiční inženýrsko-biologické zajišťovací techniky nejsou dostačující:
obrázky12 Na obrázku je vidět zajištění svahu v místě vysokého namáhání pomocí kamenných rohoží do výše 120 cm. V zadní oblasti je svah tak příkrý, že substrát může být jen těžko zabezpečen. V přední části byly kamenné rohože překryty zeminou a následně ozeleněny.
obrázky11 Na této fotografii jsou kamenné rohože položeny naplocho k ochraně namáhané oblasti přítoku. Stav je zachycen bezprostředně po položení rohoží. Postupem času se prostory mezi jednotlivými kameny zaplnily a oblast se ozelenila.
obrázky13 obrázky14
Skica a fotografie zachycují použití kamenných rohoží. Díky sedimentům se kamenné válce brzy po aplikaci ozelení a zakryjí svah po úroveň hladiny středního průtoku.
obrázky15 Zde byly kamenné rohože položeny naplocho. Chrání tak erozí silně ohrožený svah pod jezem. Následně se oblasti překryjí zeminou a ozelení.
obrázky16 Na této fotografii nejsou kamenné rohože již vůbec patrné. Zde byla ochrana základů mostu v podobě kamenných rohoží vestavěna do svahu, zakryta zeminou a oseta. Fotografie byla pořízena na konci prvního vegetačního období po dokončení.

Evropská vodohospodářská směrnice

V této směrnici je požadován dobrý ekologický stav vodních toků. To znamená obzvláště průchodnost pro organismy jednak paralelně k břehu a také mezi pevninou a vodou. Kamenné rohože jsou pro hydraulicky namáhané oblasti řešením, při kterém jsou tyto požadavky dodrženy. Použitím menšího kameniva vznikají pod hladinou struktury, které dovolují migraci organismů. Na úrovni středního průtoku se pak může rozšířit typická vlhkomilná vegetace. Smysluplnou kombinací pro výstavbu jsou např. kamenné rohože použité po úroveň středního průtoku a nad nimi aplikované vegetační rohože.

Flexibilita

Díky materiálové pevnosti PP obalu a kamenné výplni jsou kamenné rohože vysoce flexibilní vůči různým sklonům svahů a nerovnostem podkladu. Zároveň se vyznačují dostatečnou pevností, která splňuje technické požadavky.

Propustnost

Velké meziprostory zaručují proudění podzemní vody ze svahů do koryta bez překážek.

Stabilita tvaru

Kamenné rohože jsou tvarově stabilní a zachovávají si svůj tvar i při působení vysokého hydraulického zatížení. Povrchová materiálová drsnost rohoží napomáhá mimo jiné i ztlumení proudění.

Montáž

Kamenné rohože jsou pokládány pomocí zdvihacích zařízení. Standardní rozměry rohoží dovolují přesné položení jednotlivých elementů.
Fixace kamenných rohoží pomocí dřevěných kolíků je nutná jen na silně hydraulicky zatížených tocích nebo na příkrých svazích. Často stačí pro bezpečné zajištění kamenných rohoží jen jejich vlastní hmotnost.
Při montáži je nutné dbát na to, aby nedocházelo k podemílání rohoží, popř. aby se mu zabránilo užitím vhodných stavebních prvků např. filtračních tkanin.
Jestliže jsou kamenné rohože pokládány v oblasti hladiny středního průtoku, je po montáži možné jejich následné ozelenění buď osázením jednotlivými vlhkomilnými rostlinami nebo překrytí vegetačními rohožemi.

Rákosové gabiony

Gabiony jsou ve vodním hospodářství používány více jak 100 let. Patří stejně jako zalité kamenné posypy ke spojeným prvkům, mají oproti nim ovšem celou řadu výhod.
Gabiony jsou používány pro různé zabezpečující práce ve velkém množství různých rozměrů.
Přesto jsou často slyšet předsudky, že gabiony jsou kvůli korozi drátěné výztuže vhodné pro ochranu břehu jen podmínečně. Další vývoj (např. PE-opláštění, pozinkování) a zkušenosti např. z Holandska ukazují, že tyto obavy jsou již neopodstatněné.

Montáž rákosových gabionů

obrázky17 Vyplňování gabionů kamenivem

Duté prostory mezi kameny se vyplní jemným štěrkem.
Horní ukončení tvoří předpěstovaná vegetační rohož, ve které jsou alespoň jedno vegetační období zapěstovány rákosové rostliny.
obrázky18 Rákosové rostliny

Drátěná výztuž rákosových rohoží


Kamenný a výplňový materiál


Filtrační rohož/geotextilieDrátěná výztuž

Možnosti použití

Rákosové gabiony představují zajímavou alternativu tam, kde je třeba použít krycí vrstvy:
  • na kanálech a řekách
  • na strmých svazích břehu
  • na pevných stavebních prvcích
  • na vtocích a výtocích
  • jako zajištění dna
  • na místech zvláštních staveb
obrázky19

Flexibilita

Gabiony se vyznačují dle tloušťky oproti tuhým, spojeným nebo zalitým krycím vrstvám vysokou flexibilitou.Oproti vegetačním krycím vrstvám (s výztuží z umělé hmoty) srovnatelné tloušťky zaostává flexibilita kvůli tuhosti drátěné výztuže. V oblasti, v které se nemusí počítat s nadměrným sedáním nebo podmíláním svahů, je flexibilita pro vyskytující se zatížení dostačující.

Vodopropustnost

Vodopropustnost je velmi závislá na dimenzování gabionů a jejich výplně, které mohou být dle každé stavby velmi individuální. Je třeba dbát na to, aby nevznikla žádná nepropustná vrstva.

Ekologický význam

Kamenné posypy jsou pro mnohé organismy nepřekonatelnou překážkou a dělí od sebe jednotlivé biotopy. Rákosové gabiony jsou naopak spojovacím prvkem a vytvářejí pozvolný přechod.
Rákosové rostliny zakrývají kontaktní zónu břeh-voda. Vytvoření kontaktní zóny pomocí rákosových gabionů pomáhá vzniknout vysoce strukturnímu přechodu.
Podél vodního toku vytváří rákosí okrajový biotop, který tvoří spojení mezi různými biotopy. V tomto okrajovém biotopu je možná neomezená migrace organismů. Takto vytvořenému úseku se zvyšuje jeho ekologická hodnota.

Z gabionů vznikne celoplošně rákosím porostlá a ekologicky významná krycí vrstva.
obrázky20

Skluzy s integrovanými přechody

Vlivem vodohospodářských opatření, jako např. výstavbou jezů, se mění odtokové poměry a přirozené sklony dna vodních toků.Plaveninový režim je narušen a průchodnost pro organismy často přerušená. Aby se obnovila ekologicky významná průchodnost vodních toků, vytvářejí se v přírodních vodních stavbách skluzy a rampy s integrovanými rybími přechody. obrázky21 Při koncepci a provádění stavby je třeba dbát zejména na to, aby také při letních malých průtocích byla zajištěna průchodnost pro vodní organismy.
Skluzy by měly být vestavěny na filtrační rohož, aby se zabránilo erozi v korytě.
Po hrubém vymodelování rampy se jednotlivé části prvků rybího přechodu zajistí kamennými válci, které se mohou následně osázet např. velmi vhodným a odolným kosatcem žlutým ( Iris pseudacorus ).
obrázky22
obrázky23 Detail oblastí rybího přechodu

Zajištění břehu je dobré provést pomocí vegetačních válců.
obrázky24 Jestliže je třeba překonat velké výškové rozdíly dna, je výhodnější použít více malých prvků .


Nahoru